Mijn account

Mijn account

0

Winkelmandje

Geen artikelen in uw winkelmandje.

0
Tekst voorwaarden

Terug

Algemene voorwaarden, disclaimer, veiligheid & privacy van Vermeij B.V. te Vianen

Disclaimer:
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever Golfbox Media B.V. is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen op enigerlei wijze te gebruiken, kopiëren en/of te verspreiden.

Aansprakelijkheid:
VERMEIJ B.V., besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data, onjuistheden kunnen echter voorkomen. Vermeij B.V., uitgever Golfbox Media B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteur, medewerkers, reclamebureau, webdesigner, providers, hostingbedrijf en toeleveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor mogelijke gevolgen (schade c.q. letselschade) die zouden voortvloeien uit het gebruik/toepassing van de door ons aangeprezen goederen en/of diensten, of schade als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via gedrukte reclame, advertentie's, internet alsmede technische storingen.
Email: VERMEIJ B.V. aanvaardt voor haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel onjuist, onrechtmatig of ontoelaatbaar geacht gebruik van e-mail (inclusief bijlagen)

Copyright ©
Alle publicaties van VERMEIJ B.V.  in welk vorm dan ook, zijn auteursrechtelijk beschermd. De naam "VERMEIJ" (met en zonder kubus) is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Niets uit deze publicaties mag zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur/uitgever overgenomen worden in welke vorm dan ook. Verpakkingsblad ©, Verpakkingsblad SPECIAL ©, diverse website adressen w.o. http://www.vermeij.nl/, www.vermeij.com, internet website ©, is een uitgave van Golfbox-Media B.V.

Veiligheid en privacy
Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens? Wanneer u uw  persoonlijke gegevens verstrekt, geeft u ons toestemming om deze gegevens te gebruiken om onze verplichtingen tegenover u na te komen en u de service te bieden die u van ons verwacht. Wij hebben uw gegevens nodig om:

* Uw persoonlijke account bij Vermeij B.V. te creëren​​
* Uw bestellingen via onze online diensten te verwerken en verzenden

* Marketinginformatie zoals nieuwsbrieven en catalogi te versturen

* Contact op te nemen in geval van problemen met de bezorging van uw goederen

* Uw vragen te beantwoorden en u te informeren over nieuwe en/of gewijzigde diensten

* U te voorzien per post of mail van relevante aanbiedingen en informatie

Wij slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of zolang als wij bij de wet verplicht zijn. Daarna worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel:
1. In deze algemene levering- en betalings­voorwaarden wordt onder ver­ko­per ver­staan Vermeij B.V. te Vianen  en onder koper de­gene die bij Ver­meij B.V. een offerte heeft aange­vraagd of een op­dracht heeft ge­plaatst.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze alge­mene leve­rings- en betalingsvoorwaarden op alle aanbiedingen en prijsop­gaven van ver­koper aan koper inclusief de daaruit voortvloeiende ver­bintenissen.
3. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voor­waar­de nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overi­ge bepa­lingen van deze voorwaar­den onvermin­derd van kracht.

Offerte: Opdracht
4. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, actie, kleur, prijs en modelwijzigin­gen voor­behouden, zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeen­geko­men. De in de offerte (mondeling of schriftelijk) gehanteerde prijs is geba­seerd op de dag­prijs, en kan der­halve afwijken van de prijs op het moment van tot­stand­ko­ming van de over­een­komst.
5. De overeenkomst komt tot stand door het verlenen van een opdracht (mondeling, schrif­telijk of via website) die de koper geeft aan de verkoper.
In geval van overmacht is artikel 17 (ontbinding) van toepassing.

Prijs
6. De door verkoper gehanteerde prijzen gelden 'af fabriek' of 'af magazijn', ex­clu­sief ver­pak­king, vrachtkosten en eventuele kos­ten van ver­ze­kering, zonder kor­ting. Indien de over­eengekomen le­ver­tijd meer be­draagt dan zes weken en levering niet binnen deze ter­mijn moge­lijk is, geldt de prijs op het mo­ment van levering. Aan foutieve vermeldingen in het Ver­pakkingsblad, webshop of andere publicaties kunnen geen rechten wor­den ontleend. Alle prijzen zijn in EURO exclusief ­­BTW., ev. Belastingen en/of toeslagen.

Tekeningen, ontwerpen: Kosten hulpmiddelen
7. Alle tekeningen, ontwerpen en aanverwante zaken door of in op­dracht van verko­per gemaakt blijven eigendom van verkoper.
8. Ter dekking van de kosten van tekeningen, ontwerpen, clichés, stem­pels, matrij­zen en stans­ge­reed­schap e.d. wordt van koper een bijdrage in de kos­ten ge­vraagd. De kos­ten onder punt 8 genoemd zullen door verko­per bij een op­dracht aan koper in reke­ning wor­den ge­bracht. Verko­per zal de order in behande­ling nemen zodra koper deze kos­ten heeft be­taald.
Niettegenstaande deze bijdragen worden in de vorige zin bedoel­de zaken nimmer eigendom van de koper.

Levering: Risico
9.  Alle leveringen geschieden 'af  fabriek' of  'af magazijn'.
De controle door de koper of de geleverde partij aan de gestelde eisen vol­doet, dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de daar­voor in aanmerking ­komende normbladen.
Indien te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de daar­voor in aan­mer­king komende normbladen.
10.  Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op koper.
Indien de goederen voor de koper worden getranspor­teerd, ge­schiedt dit transport ook voor risico van koper.

Kwaliteitsverschillen: Afwijkingen in kleur en lettertype
11. Ten aanzien van kwaliteits- en kleurverschillen in grams-gewicht van het ge­bruikte golfkarton zijn de regels vervat in de leverings- en beta­lings­voor­waar­den van de betreffen­de leverancier van toepas­sing.
12. Kleine afwijkingen in kleur bij het bedruk­ken van golfkarton geven geen recht tot reclame. Deze bepaling geldt ook voor bedrukte tape en/of an­dere geproduceerde of bewerkte produc­ten.

Afmetingen
13.
a. Dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten worden ver­meld in de volgor­de: lengte-breedte-hoogte.
b. Bij vakverdeling wordt het aantal vakken vermeld in de volg­or­de: aantal lagen; aantal vakken over de lengte van de doos; aantal vak­ken over de lagen; aantal vakken over leng­te van de doos: aantal vak­ken over de breed­te van de  doos.
c. Bij platen is de eerste afmeting evenwijdig aan de richting van de golf; onder richting van de golf wordt verstaan de rich­ting van één golf­rug of golf­dal.
d. Op afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal +/- 5mm.

Afwijkingen bestelde hoeveelheid dozen
14. Ten aanzien van de bestelde hoeveelheid dozen zijn per formaat de na­vol­gende afwij­kin­gen toegestaan:
40% bij partijen  tot    500 stuks
20% bij partijen van    501 tot en met 1.000 stuks
15% bij partijen van 1.001 tot en met 5.000 stuks
10% bij partijen boven de  5.000 stuks

Eigendomsovergang: eigendomsvoorbehoud
15. De eigendom van het verkochte wordt voorbehouden aan Vermeij B.V. tot het tijd­stip waar­op het gehele wegens de op het verkochte betrekking heb­bende koop­over­een­komst ver­schul­digde factuurbedrag is betaald, zulks ook in die ge­val­len waar levering in gedeel­ten ge­schiedt.
In geval van niet tijdige betaling door de koper heeft verkoper het recht  het ver­kochte terug te nemen zonder enigerlei sommatie, in­gebrekestel­ling of rechtelijke tussen­komst, onverminderd de overige rechten in verband met niet tijdige betaling. Zolang ver­koper de ei­gendom van het verkochte heeft voorbe­houden kan koper over het verkochte uitsluitend beschikken voor eigen ver­werking of ter uitvoe­ring van normale han­delstransacties.

Levertijd
16. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst be­paalde termijn van leve­ring. Deze termijn bindt de verkoper slechts in zover­re, dat hij zich zal inspan­nen de order binnen een bepaalde termijn uit te leveren. De koper heeft in geen geval recht op schadever­goeding, indien de levering niet bin­nen de ge­stelde termijn geschiedt. De koper heeft dan wel het recht een le­verings­termijn van 60 dagen te stellen. Indien niet binnen deze termijn wordt gele­verd, kan de overeenkomst zonder rechtelijke tussen­komst door koper worden ontbonden.

Ontbinding
17. In geval  van overmacht is verkoper gerechtigd de koop­over­een­komst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden zonder dat de verko­per is gehou­den tot enige schadevergoeding en/of na­levering. Onder overmacht wordt onder meer be­schouwd: Problemen met de aanlevering van grond­stof­fen en/of goederen die voor het productieproces vereist zijn. Productie tech­nische pro­blemen verband houdende met zowel eigen en/of productie door derden van het fabriceren en/of bedrukken stanzen of andere bewerkin­gen van golfkar­ton/tape en/of materialen, on­danks de groot­ste zorg­vul­dig­heid bij het accepte­ren van een order het tech­nisch niet te produ­ce­ren is, uitval­len van ma­chi­nes, ma­chi­ne­breuk en/of ande­re sto­rin­gen van het pro­ductie appa­raat, ­sto­ring in het be­drijf, in­krim­ping van de productie, ge­brek aan mate­rialen en ener­gie, staat van oorlog of beleg en mobili­satie­ver­klaring in Ne­derland, ingrijpen van de over­heid, rekwisitie van voor­raden (grondstof­fen daar­onder inbegre­pen), opdracht van de over­heid tot aanma­ken van golfkar­ton, wateroverlast, werk­sta­kingen en andere om­stan­dighe­den die een be­lem­meren­de in­vloed op de productie en/of leve­ring hebben.

Betaling
18. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt de be­taling plaats à contant, zonder enige korting, op door verko­per aan te ge­ven wijze. Indien koper zijn beta­lings­verplichting niet tijdig nakomt, is verkoper gerechtigd een vertra­gingsrente te vorderen ten bedrage van 8,15% (jaarbasis 2014) over het factuurbedrag.
Overschrijding ­tijdvakken van minder dan één maand gelden als één maand. De betalingsverplichting van koper wordt pas geacht te zijn nage­komen nadat het ver­schuldigde bedrag door verkoper ten kan­tore te Via­nen is ontvangen, dan wel de bankier van ver­koper, verko­per voor het verschul­digde bedrag heeft gecrediteerd. Alle kos­ten verbon­den aan inning, zoals incassokos­ten, mini­maal 15%- + rente, van verkopers vor­deringen op koper zijn voor reke­ning van koper.

Reclames
19. Reclames over kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van de ge­lever­de goederen dienen door koper schriftelijk, en op straffe van verval van het recht van de koper, binnen acht dagen na aflevering van de goe­deren te geschie­den.
In geval van niet zichtbare gebreken dienen de reclames onver­wijld na ont­dek­king te geschieden, met dien verstande dat de reclames te allen tijde binnen één maan­d na leve­ring van de goederen bij de verkoper moeten zijn inge­diend.
De koper is verplicht de goederen bij levering te controleren en, zo nodig proef­neming te verrichten.
Gebreken bij een deel van de levering geven koper geen recht op weige­ring van de gehele partij. Reclames of andere geschillen betref­fende de kwaliteit, de hoeveel­heid of de prijs van de gele­verde goe­deren gegrond wordt bevon­den heeft verkoper de ver­plichting het ge­leverde geheel of gedeeltelijk te vervangen of aan te vullen of op eni­gerlei andere wijze te zorgen dat het door ver­koper verkochte aan koper wordt geleverd.
Verkoper heeft ook recht in plaats daarvan koper voor het bedrag van de min­dere waarde van het geleverde te crediteren. Verkoper is nooit verplicht meer te vergoeden dan de factuurwaarde van de goe­deren waarvan was overeengekomen.

Retourzendingen
20. Goederen kunnen binnen 14 dagen ontvangst retour gezonden worden, in originele verpakking en Franco verzonden naar het volgende adres:
Vermeij B.V. Verpakkingsmateriaal
Stuartweg 21
4131 NH Vianen (Ut)

Om gebruik te maken van het retoursturen van de goederen, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar verkoop@vermeij.nl.
Het aankoopbedrag zullen wij binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening (de kosten voor het retour sturen van de goederen komen voor uw rekening).

Aansprakelijkheid

21. Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade hoe ook ge­naamd welke onmiddellijk of middellijk voort­vloeit uit an­nulering of niet nako­ming van de overeen­komst, een vertraging, ver­gissing of fout bij de leve­ring, het vervoer en het gebruik van het verkochte.
De aansprakelijkheid van de koper is uitdrukkelijk beperkt tot levering van het verkoch­te respectievelijk creditering van de min­dere waarde van het verkochte zoals bepaald in artikel 193-BW. Ver­koper is niet aan­sprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van de zaken van de koper of van der­den, die verkoper in ver­band met de verloren gaan van zaken van koper of van derden, die ver­koper in verband met de voor­be­reiding en/of uitvoe­ring van de overeenkomst ter beschik­king worden gesteld.
Dit uitgezonderd die gevallen waarin de schade op­zettelijk door ver­koper of diege­nen waarvoor verko­per aansprakelijk is, is ver­oorzaakt.
21a. Vermeij B.V. auteur, uitgever, reclamebureau en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door Vermeij B.V. aangeprezen en geleverde goederen en/of diensten.

Inbreuk op rechten van derden
22. In geval van fabricage van zaken overeenkom­stige teke­nin­gen, model­len, monsters of andere aan­wijzingen in de ruimste zin van het woord, van de koper ontvangen,  neemt koper de volle garan­tie op zich, dat door fabricage en/of le­vering van deze za­ken geen merk, octrooi, gebruiks- of han­delsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de fabricage en/of  levering van boven­be­doelde zaken be­zwaar maakt, is verkoper zonder meer ge­rech­tigd onverwijld de fabricage en/of levering te staken en een ver­goe­ding voor  gemaakte kosten benevens schade­vergoeding van koper te verlan­gen, zonder dat ver­koper zijnerzijds jegens koper tot schadever­goeding gehouden is.

Aanbiedingen en actievoorwaarden
23. Aanbiedingen, acties en actiekortingen zijn vrijblijvend zolang de voorraad strekt en niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of prijsafspraken. Prijzen zijn excl. Btw.
Kortingen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Toepasselijk recht
24. Geschillen die niet in den minne tussen verkoper en ko­per kun­nen wor­den ge­schikt, zullen worden voorgelegd aan de be­voegde rechter, onder wie ver­koper ressor­teert.

Verkoopvoorwaarden 2015
25. Alle eerdere verkoopvoorwaarden van Vermeij B.V. te Vianen komen hiermede te vervallen. Deze levering en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 15.41. Aan zet en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vermeij B.V. verpakkingsmateriaal, Stuartweg 21, 4131 NH, Vianen. Tel.: 0347-371664, www.vermeij.nl

Vermeij B.V. Verpakkingsmateriaal logo
Vermeij B.V. Verpakkingsmateriaal
postpac
no-nail-boxes
sealed-air
3m
maillis
legro
cyklop
cryovac
presswood
scotch
sizzlepak
soehnle
stanley
stanley-bostitch